Album: Favourites 2015


Simone Talenti: St John the Evangelist, Florence, Museum
Simone Talenti: St John the Evangelist, Florence, Museum "de Innocenti"